Test temperamentu

Test temperamentu

Ponúkame Vám kompletný prehľad typov osobností. Vyskúšajte si, ktorá časť u Vás prevláda, je to sangvinik, flegmatik, melancholik alebo cholerik?

Test a popis zostavil: PhDr. Robert J. Cruise, Phdr. W. Peter Blitchington, na Andrews University Press, Berrien Springs, MI 490104,  ZDROJ: stránka Michal Novomeský  – nubian.sk.

Kompletný test nájdete v záložke Pomôcky pre lektorov ZADARMO

Temperament

Slovo temperament pochádza z latinského slova tempere, čo značí zmiešať, vo význame vytvárať určité pomery.
Ak hovoríme o temperamente ľudí, myslíme predovšetkým na dynamickú stránku to znamená, že prihliadame na impulzivitu a rýchlosť, s ktorou prejavujú napr.svoje záľuby, záujmy a správanie vôbec. V tomto zmysle hovoríme o ľuďoch, že sú veľmi alebo málo temperamentní.
Temperament je vrodený,ovláda našu citovú aj pocitovú stránku, rozhoduje o našej reakcii na určité podnety. Riadi naše tempo nielen duševné, ale aj pohybové. Temperamentové vlastnosti nemôžeme sami na sebe celkom objektívne vidieť, sledujeme ich skôr na druhých ľuďoch. Tiež ovplyvniť ho príliš nemôžeme, predovšetkým v stresových či krízových situáciách sa prejavuje naplno.

Charakteristiky

 

Melancholik

Klady

Zápory

Charakteristika citových prejavov

– miluje hudbu a umenie
– štedrý a citlivý
– vie analyzovať skutočnosť
– emocionálny
– hlboko premýšľavý
– mimoriadny zmysel pre estetiku
– rozumovo a citovo chápe ostatných

– náladový a často skleslý
– pesimista, často vidí iba zápory
– rád trpí, mučeník
– hypochonder
– prehnane introspektívny (zameraný na seba)
– podlieha depresiám
– pyšný

Vzťah k iným ľuďom

– priateľ hodný dôvery
– sebaobetavý
– verný a oddaný
– opatrne si vyberá priateľov
– rád sa vracia k spomienkam
– buduje rodinné tradície
– vnímavý poslucháč
– hlboko vníma utrpenie iných
– kritický voči nedostatkom iných
– hľadá dokonalosť a posudzuje všetko
podľa vlastných kritérií
– bojí sa názorov iných
– nedôverčivý
– ak má k niekomu záporný vzťah, môže
po dlhej dobe prudko vybuchnúť
– často ho iný hlboko rania
– ľstivý, často chová zášť
– nemá rád ľudí iného názoru

Práca a záujmy

– silné sklony k perfekcionizmu
– má rád presnú, detailnú prácu
– ukáznený, čo začne, dokončí
– schopný tvorivej a intelektuálnej práci
– svedomitý a puntičkársky
– nadaný, možno geniálny
– pozná svoje možnosti a hranice
– nerozhodný
– teoretik, nepraktický
– rýchlo sa unaví
– nerád sa púšťa do niečoho nového
– príliš analyzuje, výsledok je znechutenie
– mrzutý

Najdôležitejšie potreby

– stať sa spoľahlivejším a zodpovednejším
– byť ukázanejší
– pestovať nefalšovanú pokoru
– najprv premýšľať, potom hovoriť

 

Flegmatik

Klady

Zápory

Charakterika citových
prejavov

– pokojný a spoľahlivý
– ľahko sa s ním vyjde
– príjemný a veselý, aj keď nemá čo povedať
– láskavý
– mierumilovný
– nemá dosť sebadôvery
– pesimistický a bojazlivý
– ustaraný
– zriedkakedy sa smeje nahlas
– pasívny a ľahostajný
– robí kompromisy
– samospravodlivý

Vzťah k iným ľuďom

– príjemný spoločník
– má veľa priateľov
– upokojuje a zmierňuje druhých
– spoľahlivý a verný
– diplomatický a mierumilovný
– dokáže pozorne počúvať
– spoľahlivý priateľ
– radí len vtedy, keď je požiadaný
– neangažuje sa celý
– sebecký a lakomý
– ľahostajne pozoruje iných
– nedokáže sa nadchnúť
– ľahostajný voči iným
– doberá si ľudí, ktorí mu vadia
– nevie byť plne srdečný
– má pocit nadradenosti
Práca a záujmy – pracuje dobre, keď je k tomu prinútený
– praktický, vie si poradiť
– konzervatívny
– šikovný a zručný
– všetko si najskôr naplánuje
– pôsobí vyrovnaným dojmom
– spoľahlivý pracovník
– pokojný, vážny pozorovateľ, ktorý
sa neangažuje
– pomalý a lenivý
– zdráhavý vedúci
– má nedostatok motivácie
– nerozhodný
– veľmi sa bráni, aby nebol do niečoho zapojený
– berie odvahu a chuť ostatným
– je proti akejkoľvek zmene
Najdôležitejšie potreby

– prekonať pasivitu a zapojiť sa
– naučiť dávať sa ostatným
– uznať, že strach je jeho hlavným problémom
– naučiť sa plne dôverovať

 

Cholerik

Klady

Zápory

Charakterika citových
prejavov
– istý v rozhodovaní
– má pevnú vôľu
– rozhoduje sa samostatne
– optimista
– nezávislý
– odvážny a statočný
– keď sa rozhnevá, môže byť až násilný
– veľmi tvrdohlavý
– nemá zmysel pre potreby druhých
– málo citlivý, chladný, nemá zmysel pre
estetiku
– impulzívny
– slzy sa mu protivia
Vzťah k iným ľuďom – neočakáva, že by niekto mohol
urobiť to, čo nedokáže on sám
– nedá sa ľahko znechutiť
– silná vedúca osobnosť
– objektívne posudzuje iných
– vie ostatných motivovať
– vie nadchnúť
– málokedy je zaskočený okolnosťami
– má nedostatok súcitu
– rozhoduje za ostatných
– vie byť surový, brutálny a sarkastický
– má sklon vládnuť v skupine
– nadradený a panovačný
– využíva druhých pre svoje vlastné záujmy
– nemilosrdný a pomstychtivý, nevie odpúšťať
– má sklon k predsudkom
Práca a záujmy – dobrý organizátor a usporiadateľ
– rozhodný
– v naliehavých prípadoch rozhoduje rýchlo a rázne
– myslí rýchlo a presne
– veľmi vyrovnaný
– praktický
– vedie ostatných k práci
– rozvíja sa, keď môže oponovať
– stanovuje si ciele a dosahuje ich
– plánuje svoju činnosť
– príliš sebaistý
– ľstivý
– podrobnosti ho nudia
– neanalyzuje skutočnosť
– neústupný
– núti ostatných, aby prijali jeho koncepciu práce
– ťažko sa mu možno zavďačiť
– rozčuľuje iných
– má čas len na svoje plány a ciele
– nezdieľa svoje plány iným
– podráždený, keď sa mu nepodarí uskutočniť plán
Najdôležitejšie potreby

– stáť sa citlivým k potrebám ostatných
– uznať svoje chyby a hľadať odpustenie Božie i ľudské
– vedieť odpustiť a tolerovať chyby iných
– budovať vnútornú silu a krásu v tichých chvíľach na Písmom pri modlitbe
– vedieť svoje plány a myšlienky zdeliť spolupracovníkom a životnému partnerovi

 

Sangvinik

Klady Zápory
Charakterika citových
prejavov
– srdečný a živý
– nadšený
– zhovorčivý – nikdy nestratí reč
– bezstarostný – netrápi sa minulosťou,
nestará sa o budúcnosť
– výborný vyprávač
– žije prítomnosťou
– ľahko komunikuje
– mimoriadne schopný baviť ľudí
– ľahko sa rozplače
– nepredvídateľné reakcie
– nepokojný
– ľahko sa rozčúli
– má tendenciu preháňať
– nedostatočne sa kontroluje
– rozhoduje sa na základe pocitov
Vzťah k iným ľuďom – ľahko nadväzuje priateľstvá
– je citlivý voči iným
– príjemný a optimistický
– vždy priateľský a usmievavý
– ľahko sa ospravedlní
– nežný a súcitný
– hovorí s nefalšovanou srdečnosťou
– zdieľa radosti a ťažkosti iných
– v rozhovoroch ma hlavné slovo
– roztržitý
– má slabú vôľu a presvedčenie
– očakáva uznanie a pochvalu
– nestály priateľ
– hľadá výhovorky pre svoju nedbalosť
– príliš hovorí o sebe
– zabúda na sľuby a povinnosti
Práca a záujmy – vie urobiť dobrý dojem
– nenudí sa, pretože žije v prítomnosti
– má dar starať sa o chorých
– ochotne sa zapojí do nových plánov a akcií
– vie nadchnúť
– neporiadny, bez systému
– nespoľahlivý, prichádza neskoro
– neposlušný
– stráca čas rozprávaním, keď má pracovať
– má tendenciu nechať prácu nedokončenú
– padá tesne pred cieľom
Najdôležitejšie potreby

– stať sa spoľahlivejším a zodpovednejším
– byť poslušnejší
– pestovať nefalšovanú pokoru
– najskôr rozmýšľať, potom hovoriť

Kompletný test nájdete v záložke Pomôcky pre lektorov ZADARMO