Najdrahšie veci sú zadarmo, alebo prečo nevybavíte za 10 EUR nič, ale za fľašu vína ÁNO.

Najdrahšie veci sú zadarmo, alebo prečo nevybavíte za 10 EUR nič, ale za fľašu vína ÁNO.

Bola som raz na študijnej ceste kde nás sprevádzal človek, ktorý ako mladík odišiel do cudziny na sever Európy. Pracoval ako robotník vo firme, kde sa spracovávali ryby. Pomerne za krátky čas sa vypracoval na manažéra, ktorý otváral postupne pobočky jeho zamestnávateľa  v Európe, Ázii a naposledy v Austrálii, keď sa rozhodol vrátiť na Slovensko. Po návrate domov rozbehol úspešný projekt, kde vyzdvihol  v tom čase výnimočnosť produktu  na nie bežnú úroveň a cena slovenského 0,35l destilátu tam vtedy stála 50 EUR.

Pýtali sme sa ho aj a na jeho manažérsku cestu a povedal: „Toto je zvláštnosť na Slovensku, za 10 EUR, ktoré by ste niekomu dali, nevybavíte nič. Ale keď niekomu donesiete bonboniéru, kávu alebo fľašu dobrého vína, vybavíte takmer všetko.“ On však „pozornosti tohto druhu“ nikdy nedával ani neprijímal. A to aj z toho dôvodu, že keď by ich prijal, osoba mala očakávania, v zmysle zaužívaných zvyklostí. Teda, že on je povinný pre darcu vybaviť veci, ktoré mali niekoľko násobne vyššiu cenu/hodnotu. Tou hodnotou je čas a energia, ktorý musel veci venovať.  Vo svojej profesijnej praxi, ktorá ho urobila uznávaným manažérom, sa rozhodol venovať svoju pozornosť  rozvíjaniu toho, čo máme všetci, ale nie všetci  to vieme používať efektívne. Sú to sociálne kompetencie, ktoré  patria medzi základné zložky emocionálnej inteligencie.  Pokiaľ naše sociálne kompetencie využívame efektívne, nepotrebujeme žiadne pozornosti vo forme sladkostí  alebo alkoholu a dosiahneme to, čo je náš cieľ.

V Asociácii lektorov a kariérnych poradcov sme sa rozhodli, že okrem našich odborných kurzov zameriame ďalšie kurzy  práve na rozvoj sociálnych kompetencií.

Pokračujte v čítaní, ak vás zaujíma manažérska úspešnosť ktorá má väzbu s emocionálnou inteligenciou

Daniel Goleman je americký psychológ a vedecký novinár, ktorý analyzoval takmer 500 modelov kompetencií z rôznych oblastí podnikania. Prišiel k záveru, že síce IQ hrá významnú rolu pri budovaní profesionálnej kariéry, EQ má rovnakú váhu. Relatívny vplyv na výkonnosť EQ a IQ závisí od pracovnej pozície. Podľa Golemana, minimálne 80 až 90% úspechu tých najúspešnejších možno pripisovať emocionálnej inteligencii.

Emocionálna inteligencia je definovaná ako schopnosť rozpoznať emócie, porozumieť, čo vám iní hovoria a chápať ako vaše emócie ovplyvňujú ľudí okolo vás.

Daniel Goleman vo svojej knihe Práce s emoční inteligencí, Columbus, 2000, ISBN 80-7249-017-6 rozdelil emocionálne kompetencie do 2 základných skupín, každá skupina obsahuje individuálne zručnosti jednotlivca.

 1. Personálne kompetencie určujú schopnosť ľudí ovládať samých seba. Uvedomenie si samého seba – byť si vedomý svojich postojov, preferencií, názorov a intuície
 • Emocionálne povedomie – schopnosť vnímať emócie iných ľudí a rozpoznať ich dôsledky
 • Primerané sebahodnotenie – poznať svoje silné a slabé stránky
 • Sebaistota – poznať svoju hodnotu a schopnosti
 • Sebaovládanie – ovládanie svojich vnútorných pocitov, impulzov a možností
 • Sebakontrola – držať negatívne a deštruktívne emócie a impulzy pod kontrolou
 • Dôveryhodnosť – správať sa poctivo a úprimne
 • Svedomitosť – niesť zodpovednosť za svoje konanie
 • Prispôsobivosť – vedieť sa prispôsobiť neočakávaným zmenám
 • Inovatívnosť – byť otvorený novým myšlienkam, prístupom a informáciám
 • Motivácia – emocionálne tendencie ktoré vedú jednotlivca k dosiahnutiu vytýčených cieľov
 • Túžba po úspechu – snaha dosiahnuť alebo posunúť hranice svojich možností
 • Povinnosti – zosúladiť sa s cieľmi skupiny alebo organizácie
 • Iniciatíva – byť pripravený využiť príležitosti
 • Optimizmus – dosahovanie cieľov napriek prekážkam a neúspechom

 

 1. Sociálne kompetencie určujú ako sa správame vo vzťahoch priateľských, pracovných či partnerských
 • Empatia – schopnosť uvedomiť si pocity, potreby a obavy iných ľudí
 • Porozumenie – vycítiť pocity druhých ľudí, prejaviť skutočný záujem o ich obavy
 • Podpora rozvoja druhých ľudí – rozpoznať oblasť v ktorej sa môže jednotlivec rozvíjať a podporovať jeho schopnosti
 • Orientácia na zákazníka – schopnosť predvídať, rozpoznať a splniť požiadavky zákazníkov
 • Podpora rozmanitosti – ponúkanie príležitostí rôznym typom ľudí
 • Politické povedomie – schopnosť čítať emocionálne smerovanie skupiny a pevnosť vzťahov
 • Sociálne zručnosti – schopnosť dosiahnuť u iných ľudí odpovede po ktorých túžime
 • Ovplyvňovanie – ovládanie efektívnej taktiky presvedčiť
 • Komunikácia – otvorené počúvanie a vysielanie presvedčivých správ
 • Manažovanie konfliktov – vyjednávanie a riešenie nesúhlasu
 • Vodcovstvo – inšpirovať a viesť jednotlivcov ale aj skupiny
 • Iniciátor zmeny – iniciovať prípadne organizovať zmenu
 • Vytvorenie puta – pestovať užitočné vzťahy
 • Spolupráca – dosahovať stanovené ciele v spolupráci s ostatnými
 • Tímové zručnosti – sústrediť schopnosti celej skupiny na dosiahnutie cieľa komunikačnými zručnosťami.

 

Pokiaľ Vás zaujal PÁN psychológ Daniel Goleman, na tomto linku si môžete pozrieť aj jeho vystúpenie na TED Ex s témou PREČO NIE SME SÚCITNEJŠÍ. V prípade že Vás zaujali kurzy na ALKP, prihláste sa.  Účastníci vzdelávania hovoria, že im naše kurzy zmenili kvalitu života.

 

S úctou pre Vás