Marketingové nástroje – vzdelávanie ZADARMO

Marketingové nástroje – vzdelávanie ZADARMO

Napovieme Vám, ako naštartovať svoje podnikanie, ako jednoducho, rýchlo a lacno zvýšiť obrat a povedomie o Vašej značke. Zistíte ako posunúť svoj biznis správnym smerom a aký marketingový nástroj je pre Vás a Vašu značku ten pravý. Vyhodnotenie reklamy totiž nemusí byť problém, aj keď nie ste žiaden marketingový guru.
Nepodceňujte svoju marketingovú stratégiu a príďte sa naučiť viac.

Čo sa dozviete?
– Aká je najefektívnejšia forma reklamy.
– Aké sú techniky na zlepšenie pozície na trhu.
– Čo je v súčasnosti najsilnejší PR nástroj.
– Čo je pridružený marketing – najmodernejší pojem v marketingu.

Kto je lektor?
Mgr. Stanislava Vrbová – má viac ako 10 ročné skúsenosti s prácou v IT oblasti na rôznych pozíciách. Vždy sa zaujímala, čo sa nachádza za web stránkou, aplikáciou. Jej srdcovou záležitosťou je online marketing, spolupracovala s viacerými spoločnosťami pri príprave marketingových stratégií. Aktívne spravuje FB stránky zákazníkom rôzneho zamerania. Vedie workshopy a ponúka individuálne poradenstvo zamerané na online marketing pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov, marketérov, študentov a každého, kto má o túto oblasť záujem. Pomáha pri nastavovaní marketingovej stratégie jednotlivcom a firmám.

Kedy?
14.06.2018 o 13:00 – 17:00 hod.

Kde?
Univerzity Mateja Bela – Ekonomická fakulta, Tajovského 413/10, 974 09 Banská Bystrica

Za koľko?

Ukončenie registrácie: 
12.06.2018 do 12:00 hod.Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.
________________
PODMIENKY: 
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v pripravovanom systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na webstránkachwww.npc.sk a www.sbagency.sk.Účasť je bezplatná.