Kariérne poradenstvo a technické povolania.

Kariérne poradenstvo a technické povolania.

Voľba budúcnosti.

V deviatom ročníku základných škôl zvyčajne stoja žiaci pred dôležitým rozhodnutím. Kam po skončení ZŠ? Zatiaľ čo niektorí žiaci vedia presne, čo by chceli študovať a ktorým smerom sa uberať, ešte stále väčšina žiakov postáva uprostred križovatky a hľadí na rôzne cesty a smery. Žiaci sa snažia v sebe vyznať, rozoznať čo ich vlastne baví. Neľahká je i úloha rodičov, ktorí majú podpornú rolu pri voľbe budúcnosti svojich detí. Dávajú si otázky:  je lepšie mať „remeslo v ruke,“ zvolím neutrálnu cestu gymnázia, alebo zvolím možnosť odborného štúdia? Skúsme si na začiatok nakresliť možnosti rozvíjania našej budúcnosti prostredníctvom zodpovedania jednoduchých otázok:

  • Chcel by som pracovať v súkromnej sfére? Ak áno, ako zamestnanec, živnostník, alebo podnikateľ, ktorí dáva ľuďom prácu?
  • Aké preferujem miesto pracoviska? Doma, vo svojom rodnom meste, prípadne blízkom okolí, alebo mimo bydliska (kde)?
  • Chcel by som pracovať na plný úväzok, na kratší pracovný čas, prípadne mať viac súbežných úväzkov?
  • Chcel by som pracovať v štátnej správe?

Ak premýšľate nad odpoveďami, vedzte, že ste práve aktívne začali pracovať na svojej budúcnosti.

Čo v živote SKUTOČNE POTREBUJEME?

Odpovede na túto otázku by sme mohli hľadať v Maslowovej pyramíde potrieb. Pozorne si prezrite nasledujúcu pyramídu a pokúste sa zistiť, ktorá z vašich potrieb je taká silná, že by ste ju mohli brať do úvahy aj pri plánovaní svojej kariéry. Môže ísť aj o spojenie viacerých potrieb. Ak si ich uvedomíme a dáme do vzťahu s budúcnosťou, stanú sa súčasťou vlastného obrazu samého seba a môžu nám pomôcť pri voľbe ďalšieho vzdelávania alebo širšej oblasti povolaní, kde by ste sa mohli uplatniť. V informačných databázach potom môžete hľadať konkrétne školy a povolania, ktoré by boli pre vás vhodné.

Väčšinu problémov klientov kariérneho poradenstva možno formulovať nasledovne:

„Aké sú moje spôsobilosti, záujmy, hodnoty a osobnostné vlastnosti?“

„Ktoré povolanie, resp. aká škola sa pre mňa hodí?

„Ako si mám vybrať vhodné povolanie, resp. školu?“[1]

 

Výskumy potvrdili, že okrem prípravy žiakov na výber vhodnej školy či vhodného povolania je nevyhnutné venovať pozornosť aj ďalším, špecifickejšie definovaným kariérovým vývinovým úlohám. Ak sa žiaci vo veku 12 – 18 rokov vyrovnávajú s kariérovými vývinovými úlohami, sú lepšie pripravení presadzovať sa vo vysoko konkurenčnom a neustále sa meniacom svete práce.

[1] VENDEL, Š. K východiskám kariérového poradenstva, Vzdelávanie dospelých, mimoriadne číslo/2004, ročník IX., AIVD Bratislava

Viac informácií žiaci banskoštiavnických základných škôl získajú na akcii:

 „Zvyšovanie záujmu detí o technické povolania“

Kedy? 19.12.2018

Kde? Terra Permonia, Radničné námestie 14, Banská Štiavnica

O koľkej? 8:00-14:00 hod.

Program: – praktické ukážky pri manipulácii so zváračkou, vyrezávačkou, maliarskym náradím a ďalšími technickými pomôckami – testovanie zručností a vedomostí žiakov, ktoré im pomôže pri voľbe ich budúceho povolania – práca so žiakmi pomocou techník kariérneho poradenstva – odborné konzultácie s profesionálnymi kariérnymi poradcami – prezentácia učebných odborov stredných škôl
Odborným garantom podujatie je Asociácia lektorov a kariérnych poradcov.

„Realizované s finančnou podporou BBSK.“