Legislatíva

Akčný plán stratégie celoživotného vzdelávania r. 2011

Akčný plán plnenia Stratégie celoživotného vzdelávania 2011 (ďalej len „akčný plán“) podporuje konkrétnymi opatreniami Stratégiu celoživotného vzdelávania 2011.

Od ALKP | Počet zobrazení: 989 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky

Ovláda základné všeobecné faktické a teoretické poznatky na úrovni zapamätania a porozumenia potrebné pre prácu v známych podmienkach.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 428 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 312/2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.

Od ALKP | Počet zobrazení: 898 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 315/2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 032 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 317/2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 001 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva

Slovenská republika dosiahla v roku 2006 rast hrubého domáceho produktu vo výške 8,2% a prognóza na rok 2007 je 8%.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 015 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike

Rozvoj technológií, nástup informačnej spoločnosti, globalizácia ekonomiky a premeny trhu práce podčiarkujú strategický význam vzdelávania, výchovy a učenia.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 322 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike – príloha č. 1

Použitie základných termínov v návrhu koncepcie sa opiera o ich výklad v slovníku, ktorý tvorí prílohu Správy EK k realizácii celoživotného vzdelávania/učenia sa v Európe

Od ALKP | Počet zobrazení: 862 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC