Legislatíva

Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky

Ovláda základné všeobecné faktické a teoretické poznatky na úrovni zapamätania a porozumenia potrebné pre prácu v známych podmienkach.

Od ALKP | Počet zobrazení: 930 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 312/2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.

Od ALKP | Počet zobrazení: 484 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 315/2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.

Od ALKP | Počet zobrazení: 642 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 317/2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.

Od ALKP | Počet zobrazení: 583 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva

Slovenská republika dosiahla v roku 2006 rast hrubého domáceho produktu vo výške 8,2% a prognóza na rok 2007 je 8%.

Od ALKP | Počet zobrazení: 600 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike

Rozvoj technológií, nástup informačnej spoločnosti, globalizácia ekonomiky a premeny trhu práce podčiarkujú strategický význam vzdelávania, výchovy a učenia.

Od ALKP | Počet zobrazení: 838 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike – príloha č. 1

Použitie základných termínov v návrhu koncepcie sa opiera o ich výklad v slovníku, ktorý tvorí prílohu Správy EK k realizácii celoživotného vzdelávania/učenia sa v Európe

Od ALKP | Počet zobrazení: 483 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike – príloha č. 2

Prehľad ďalšieho vzdelávania na ministerstvách a ďalšieho vzdelávania v pôsobnosti jednotlivých rezortov.

Od ALKP | Počet zobrazení: 654 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC