Školenie Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov, 23.7.2021, BB

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.
CENA
450,00 

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor
Hudecová Erika, Ing.
KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR

ZAČIATOK

23. júla 2021 - 8:00

KONIEC

22. augusta 2021 - 16:00

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Názov inovačného vzdelávania: Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie

Celé školenie trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 23.7.,24.7.,25.7.,21.8. a 22.8.2021

Príprava kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Na školení sa naučíte

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.

Zároveň

 • Rozšírite si kompetencie kariérového poradcu pri realizácii kariérového poradenstva o koučovacie techniky
 • Absolvuje tréning zručností práce kariérového poradcu s využitím koučovacieho prístupu
 • Dokážete viesť žiaka k cielenej sebareflexii
 • Budete ovládať manažment zmeny u individuálneho žiaka
 • Spoznáte prierezový charakter práce kariérového poradcu

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Podľa §14  Zákona 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí absolventovi inovačného vzdelávania príplatok za profesijný rozvoj pedagogického alebo odborného zamestnanca vo výške  3 % až 9% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Podmienky poskytovania príplatku v súlade s osobitným predpisom dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich upraví vo vnútornom predpise

Pre koho je školenie určené

Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov s minimálnou praxou 2 roky.

Pedagogickí zamestnanci podľa  §19 zákona 138/2009 Z.z.

 1. učiteľ,
 2. vychovávateľ,
 3. školský špeciálny pedagóg.

Kariérová pozícia: výchovný poradca, kariérový poradca, školský poradca, školský špecialista vo výchove a vzdelávaní, triedny učiteľ

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec

Pre odborných zamestnancov podľa § 23  zákona 138/2019 Z.z.:

 1. psychológ a školský psychológ,
 2. špeciálny pedagóg,
 3. kariérový poradca,
 4. sociálny pedagóg.

Kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec

Štandardná cena: 450 €

Predpredaj kurzu:

Predpredaj kurzu: od 12.3.2021 do 30.4.2021 kúpite kurz  za výhodnú cenu 360 €, od 1.5.2021 do 30.6.2021 za 390 € a od 1.7.2021 bude kurz Kariérne poradenstvo v ponuke za štandardnú cenu 450 €.

Priebeh školenia

Školenie prebieha prezenčne v rozsahu 55 vyučovacích hodín. V čase nemožnosti konania sa prezenčnej výučby (z dôvodu protipandemických opatrení na zamedzenie šírenia sa vírusu COVID-19) prebieha výučba online prostredníctvom aplikácie ZOOM v plnom rozsahu prezenčnej  výučby.

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie  a prezentácia záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva,

Hlavné témy

  • Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva a jeho nové trendy
  • Tréning zručností kariérneho poradcu s využitím koučovacieho prístupu
  • Metódy a formy práce kariérneho poradcu zážitkovou formou
  • Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva v 21.storočí
  • Multidisciplinárny a prierezový charakter kariérneho poradenstva

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
 • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár