Ako riadiť ďalšie vzdelávanie vo firmách?

Ako riadiť ďalšie vzdelávanie vo firmách?

Investícia do ľudských zdrojov sa zatiaľ vždy oplatila. Vzdelávanie musí mať stanovený cieľ a tu sa naskytá otázka, prečo chceme vzdelávanie realizovať? Čo chceme vzdelávaním vyriešiť?

Pri príprave vzdelávania by mal manažér ďalšieho vzdelávania  vedieť odpovedať na tieto otázky.

Všeobecný cieľ vzdelávania je: prehlbovať úroveň vedomostí, zručností a ovplyvniť profesionálne /resp. pracovné/ správanie za účelom zníženia rozdielu medzi charakteristikou zamestnanca a požiadavkou na neho kladenou v zmysle pracovnej náplne. Jednou z ciest na znižovanie tohto rozdielu je realizácia vzdelávania.
Význam investície do vzdelávania sa odzrkadlí v ovplyvnení správania, konania a v motivácii zamestnanca nielen pri podávaní pracovných výkonov ale aj v medziľudských vzťahoch na pracovisku.
Ciele vzdelávania je potrebné neustále aktualizovať s ohľadom na výsledky analýzy obsahu pracovného miesta.

FÁZY VZDELÁVANIA:
A) identifikácia potreby vzdelávania
B) plánovanie vzdelávania
C) realizácia vzdelávania
D) hodnotenie vzdelávania

A)Potreby vzdelávania a analýza potreby vo firemnom vzdelávaní

Kvalifikácia a vzdelanie sú ťažko kvantifikovateľné vlastnosti človeka a preto nie je ľahké identifikovať potreby firmy v oblasti vzdelávania. V tejto fáze ide o špecifikovanie potreby vedomostí, zručností, schopností a kompetencie pre cieľové skupiny zamestnancov. Potreby vzdelávania sa určia ako rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými výsledkami firmy, alebo sa určia ako rozdiel medzi dosiahnutými výkonmi jednotlivých firemných útvarov a medzi predpokladanými, alebo sa určujú úrovňou výkonnosti jednotlivých zamestnancov.
Potreby vzdelávania slúžia k stanoveniu cieľov vzdelávania. Ďalej nám to pomôže určiť poznanie cieľov firmy, analýza práce, úloh, vedomostí, schopností a zručností zamestnancov.
Potreby vzdelávania možno určiť na základe cieľov a firemnej politiky, a to analýzou možností prispenia firemného vzdelávania na ich realizáciu.

K základným firemným potrebám, ktorými možno ovplyvniť firemné vzdelávanie patrí:
1. udržanie úrovne výkonnosti zamestnancov organizácie. Zameriava sa na zdokonaľovanie schopností prac. formou plánovania a kariéry zamestnancov a nerovnováha týchto schopností potom vyvoláva potrebu vzdelávania
2. efektívnosť organizácie, zisk, náklady, kvalita výstupov – všetky tieto ukazovatele môžu signalizovať nedostatky, kt. je možné formou vzdelávania ovplyvniť.
3. kultúra organizácie, skúmanie hodnôt, noriem -tu môžeme nájsť oblasti, v ktorých by firemné vzdelávanie mohlo pomôcť k väčšiemu akceptovaniu  hodnôt firmy.

Analýza potreby vzdelávania – pre ANALÝZU je možné použiť niekoľko METÓD:
1. analýza údajov o organizácii, pracovných miestach a jednotlivých zamestnancoch
2. analýza dotazníkov alebo iných foriem prieskumov názorov, postojov a požiadaviek prac. týkajúcich sa vzdelávania
3. analýza požiadaviek vedúcich zamestnancov na vzdelanie svojich podriadených
4. monitorovanie výsledkov porád a diskusií
5. skúmanie a hodnotenie pracovného výkonu jednotlivých zamestnancov
6. analýza pracovných záznamov, ktoré vedie vedúci zamestnanec

Pre určenie potreby vzdelávania zamestnanca je potrebné opierať sa o údaje o zamestnancovi, o názory jeho nadriadeného a o výsledky hodnotenia pracovného výkonu. Ako utobiť Analýzu vzdelávacích potrieb sa dočítate TU (https://alkp.sk/analyza-vzdelavacich-potrieb/)

B) Plánovanie vzdelávania

Už v priebehu identifikácie potrieb vzdelávania sa objavujú plány, tieto sa potom upresňujú a doplňujú, až je hotový plán vzdelávania, kde je najdôležitejší rozpočet a program. Program sa ďalej konkretizuje, špecifikuje, stanovia sa kategórie, počty, metódy, prostriedky a časový plán.

Aby bol proces vzdelávania efektívny, musia plány spĺňať 3 ciele:
1. musia vychádzať z potrieb firemných i potrieb jednotlivých zamestnancov
2. vzdelávanie a jeho ciele by mali jasne povedať, ktoré problémy a firemné potreby budú riešiť
3. vzdelávanie by malo byť vedené odborníkmi na vzdelávanie

Dobre navrhnutý, pripravený plán vzdelávania by mal odpovedať na tieto otázky:
I. Aké školenie má byť zabezpečené?
II. Komu bude určené?
III. Akým spôsobom bude realizované?
IV. Kto ho bude realizovať?
V. Kedy?
VI. Kde?
VII. S akými nákladmi?

C) Realizácia vzdelávania

– vytváranie motivačných podmienok pre určenie
– voľba obsahu vzdelávacích programov
– voľba metód vzdelávania a určenie toho, kto bude vzdelávanie realizovať

Takže, aby vzdelávanie bolo úspešné prečítajte si aj Ako urobiť analýzu vzdelávacích potrieb. Prajeme Vám veľa úspechov.

Prípadne si môžete cestu poznania skrátiť absolvovaním kurzu Manažér ďalšieho vzdelávania. Prihlášku nájdete TU. https://alkp.sk/aktivity/akreditovany-kurz-manazer-dalsieho-vzdelavania-18-5-2-6-2018-bb/