Prilbližne1/3 svojho života strávite v práci. Práca je základom spokojnosti v spoločenskom ako aj rodinnom živote.

Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si človeka prispôsobivého. Pokiaľ sa človek ďalej vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa stretáva s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie jeho osobnosti, nielen profesijnej, ale aj sociálnej. To všetko mu umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Prinášame Vám kurz Kariérne poradenstvo, ktorý Váš život  obohatí v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti.

Účastníci kurzu Kariérne poradenstvo sú osoby s praxou z rôznych oblastí od študentov, zamestnaných, nezamestnaných až po ľudí v preddôchodkovom veku.

 

Čo sa dá naučiť na kurze KARIÉRNE PORADENSTVO ?

Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.  Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu. Nadobudnete dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná. Na kurze pomôžete sebe, ale po kurze môžete pomáhať aj iným ako „kariérny poradca. Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. Zistíte, že pri poskytovaní poradenstva sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Poradenstvo sa poskytuje osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí ešte na trh práce nevstúpili.

Na zážitkovom školení „Kariérne poradenstvo“ dostanete množstvo návodov a  aktivít vo forme cvičení, ktoré Vám pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu.

Učebnú osnovu jednotlivých modulov nájdete v podrobnom obsahu jednotlivých modulov kurzu.

Konkrétne termíny kurzu s možnosťou prihlásenia nájdete na týchto linkoch:

Východoslovenský región: Otvorený kurz 19.10.2017

Západoslovenský región: Otvorený kurz 26.10.2017

 

Kurz „Kariérne poradenstvo“ tvorí päť modulov, ktoré je možne absolvovať aj samostatne.

Cena jednotlivých modulov

1. Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva 50,- €.

2. Tréning zručností kariérneho poradcu 150,- €.

3. Metódy a formy práce kariérneho poradcu 125,- €.

4. Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva 75,- €.

5. Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva 100,- €.

Zvýhodnená cena celého vzdelávacieho programu:  350,- € /osoba.

Celkový rozsah vzdelávania je 100 hodín.

 

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami, staňte sa členom ALKP.