Takmer jednu tretinu života človek strávi v zamestnaní. Ako prežiť približne 90 720 hodín šťastného a úspešného života? Jednou z možností je absolvovať akreditovaný kurz „Kariérne poradenstvo“.

KariérnymKarpo_BŠ_práca poradenstvom pomôžete sebe alebo môžete pomáhať iným ako „kariérny poradca“. Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. Pri poradenstve sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Poradenstvo sa poskytuje osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí ešte na trh práce nevstúpili.

Na školení „Kariérne poradenstvo“ spoznáte súhrn činností, ktoré Vám pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu. Krátku videoukážku z jednotlivých aktivít skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl môžete vidieť TU.

Na kurze

  • zoznámite sa s teoretickými východiskami a koncepciami kariérneho poradenstva,
  • pochopíte význam a poslanie kariérneho poradenstva v prostredí trhovej ekonomiky,
  • oboznámite sa s aktuálnymi legislatívnymi vymedzeniami kariérneho poradenstva v podmienkach SR a
  • spoznáte teórie volieb povolania a kariérneho poradcu ako aj prehľad metód a foriem práce kariérneho poradcu,
  • naučíte sa využívať metódy poradensko-informačných systémov v práci kariérneho poradcu,
  • rozviniete a posilníte svoje sociálne a komunikačné kompetencie prostredníctvom sociálno-psychologického výcviku,
  • získate prehľad ťažiskových disciplín, ktoré sú úzko prepojené s problematikou kariérneho poradenstva: psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo, budete vedieť špecifikovať charakteristiky cieľových skupín v kariérnom poradenstve.

Podrobnú učebnú osnovu jednotlivých modulov nájdete v podrobnom obsahu jednotlivých modulov kurzu.

Konkrétne termíny kurzu s možnosťou prihlásenia nájdete na týchto linkoch:

Otvorený kurz 11.5.2017

Otvorený kurz 27.7.2017

Kurz „Kariérne poradenstvo“ tvorí päť modulov, ktoré je možne absolvovať aj samostatne.

Celkový rozsah vzdelávania je 100 hodín (71 hod prezenčne a 29 hod dištančne).

Cena jednotlivých modulov

1. Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva 50,- €.

2. Tréning zručností kariérneho poradcu 150,- €.

3. Metódy a formy práce kariérneho poradcu 125,- €.

4. Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva 75,- €.

5. Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva 100,- €.

Zvýhodnená cena celého vzdelávacieho programu:  350,- € /osoba.

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami, staňte sa členom ALKP.13335978_1096633807063595_4696570705405687929_n

Karpo_BŠ_prezentovanie

13335819_1096634050396904_5334557438494495485_n
13319938_1097851873608455_519335820903853556_n