Martinovičová Elena, Mgr. ACC (ICF)

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Martinovičová Elena, Mgr. ACC (ICF)

Lektor | Počet zobrazení: 1 271

Absolvovala som Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor sociálna práca a Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálne služby a poradenstvo. Nakoľko mojim cieľom je úzko pracovať s ľuďmi v oblasti ďalšieho vzdelávania, rozvoja osobnosti a kariérneho poradenstva absolvovala som akreditované vzdelávanie „Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania“ zastrešované Národným ústavom celoživotného vzdelávania v Bratislave. Neustála potreba sa vzdelávať ma viedla absolvovať ďalšie akreditované vzdelávanie „Lektor“, pod krídlami Asociácie lektorov a kariérnych poradcov ALKP v Banskej Bystrici.

Absolvovala som vzdelávanie “Akreditovaný profesionální kouč MŠMT ČR a ICF” v Prahe a vzdelávanie Mediátor + špecializácia Mediácia v rodinných sporoch v rámci Mediačno-konzultačného centra SOVA, Banská Bystrica.

V oblasti sociálnych služieb a poradenstva pôsobím 12 rokov a mojim cieľom je podeliť sa o praktické skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Ako garantka sociálnych služieb riadim a koordinujem prevádzku zariadenia sociálnych služieb, poskytujem základné a špecializované sociálne poradenstvo, vypracovávam správy, štatistiky, dokumenty, plány zariadenia sociálnych služieb, som zodpovedná za styk a komunikáciu s verejnosťou a úradmi, reprezentujem zariadenie voči zákonným orgánom a úradom, pripravujem a realizujem projekty, spracovávam dokumentáciu projektov, pracujem na strategickom plánovaní a rozvoji služieb, podieľam sa na modernizácii a humanizácii sociálnych služieb v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb, zabezpečujem, kontrolujem plnenie všetkých noriem a predpisov podľa zákona, vyhodnocujem výsledky a spracovávam pravidelný reporting. Som spôsobilá pracovať v širokej oblasti na rôznych úrovniach sociálneho prostredia.

Mám sociálno-právne vzdelanie orientované na detailné poznanie cieľových skupín vyžadujúcich sociálne a poradenské služby. Mám rozvinuté komunikačné a interpersonálne zručnosti potrebné pre pomáhajúcu profesiu. Dokážem svoje vzdelanie využiť v práci s cieľovou skupinou, pri vedení pracovného tímu, pri sociálnych analýzach a implementácii navrhnutých riešení a organizovaní kultúrnych a edukačných podujatí.

Lektor školí

 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností
 • Asertivita a riešenie konfliktov
 • Kurzy opatrovania, sociálne a metodické kompetencie poradcu, sociálne služby a poradenstvo, sociálna práca, mäkké zručnosti
 • Koučink v poradenskom centre
 • Podporné nástroje v poradenstve
 • Andragogické kompetencie
 • Didaktické kompetencie
 • Sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie
 • Kariérové poradenstvo
 • Profesijná orientácia
 • Psychoterapeutický výcvik na odbúravanie stresu
 • Psychologické aspekty problémového správania žiaka a jeho zvládanie
 • Poruchy správania
 • Antistresový program pre pedagógov
 • Čitateľská gramotnosť

Referencie

 • Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
 • Materská škola Sklárska – Poltár
 • ZŠ s MŠ T.G.Masaryka – Ľubietová
 • CZŠ – Letanovce, ÚPSVR Rimavská Sobota – projekt „BAZ“
 • OZ OPORA G+N
 • OZ TREND G+N
 • DDZ-ŠZ
 • Klub záujmovej činnosti seniorov RS
 • Newport Group
 • ÚPSVaR Poltár – nezamestnaní
 • ÚPSVaR Levoča, Poprad – nezamestnaní
 • ÚPSVaR Topoľčany – nezamestnaní
 • ZŠ Jaklovce
 • SOU Tornaľa
 • Spojená základná škola Dudince
 • CPPP Rimavská Sobota

Certifikáty/Osvedčenia

 • Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti CVŽ
 • Kouč
 • Kariérový poradca – tréning
 • Príprava projektov pre fondy EÚ
 • Vzdelávanie a výcvik pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom v predchádzaní a zvládaní agresívneho správania
 • Individuálne programy rozvoja osobnosti
 • Kurz prvej pomoci
 • Vedenie ľudí a teambuilding
 • Mediátor
 • Mediátor v rodinných sporoch
 • Psychoterapia, socioterapia a dieťa
 • Vedenie rozhovoru s klientmi s psychózami

Cena školenia od

20 €/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

7

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.